Обучения

„СУИС“ ЕООД  предлага услуги, свързани с провеждане на обучения по изискванията на международни стандарти, прилагането на Регламент 2016/679 (GDPR) и други регламентиращи документи, в зависимост от изискванията на клиента. Голяма част от консултантите на „СУИС“ ЕООД  притежават квалификацията ”Водещ одитор”, като част от тях са нещатни лектори към различни организации.

Обученията могат да бъдат:

  • По изискванията на даден международен стандарт или друг регламентиращ документ;
  • По изискванията и прилагането на Регламент 2016/679 (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
  • По внедряване на документация на системи за управление – обучение на персонала за работа с документите и по прилагане на изискванията на системата за управление;
  • Други специфични обучения, по изисквания на клиента.

Обученията могат да се провеждат в зависимост с договореностите с клиентите:

  • На всички служители в организацията или на ръководството и част от служителите (отговорници по процеси и дейности);
  • В офиса на организацията или в осигурени от „СУИС“ ЕООД  зали /при по-големи групи/.

В зависимост от договорености с клиента може да се включи допълнително и обучение на персонала.