Управление на проекти и програми

Екипът на „СУИС“ ЕООД предлага консултантски услуги за подготовка на проектна документация, включително разработване на бизнес планове, апликационни форми и бюджети, спрямо изискванията на конкретните финансиращи програми и последващото управление на проекта.

При подготовката на документацията нашите основни задачи са:

  • Изработване на проектно предложение съобразно изискванията на избраната програма и изготвяне на рамка на проекта – формулиране на обща и специфична цели, залагане на очаквани резултати, планиране на проектни дейности и изготвяне на план за действие, избор на обективно проверими индикатори и източници за проверка, формулиране и обосновка на методология;
  • Подготовка на съпътстващи документи, съгласно изисквания за административно съответствие и окомплектоване на пакета от документи по проектното предложение;
  • Изготвяне на оптимален бюджет на проекта за кандидатстване за субсидия, съобразно с указанията за допустимост на разходите;
  • Изготвяне на насоки за структуриране на правомощията и действията на екипа за управление на проекта и правила и процедури за работата на екипа по управление на проекта, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателства;
  • Осъществяване на информационен обмен със съответните страни.

Управлението на проекта покрива:

  • Управление на времето на реализация на проекта –  при подготовката на проекта се залага времеви график за изпълнение на всяка една от разписаните дейности;
  • Управлението качеството на проекта – веднъж заложени правилно качествените индикатори гарантират наличие на добавена стойност, което е задължително изискване за реално превеждане на веднъж спечеления грант;
  • Управление на човешките ресурси – за успешното управление на спечелените проекти е необходимо притежанието на комплексни компетенции;
  • Управление на комуникациите – координиране на дейностите между участниците в проекта;
  • Управление и минимизиране на риска – характерните за проекта рискове се планиран и залагат още на етап разработка на документацията, където се идентифицират слабите страни и се предвиждат мерки за неутрализирането им. Заплахите се конкретизират, за да предвидят мерки /финансови, времеви, материални/ за ограничаване на въздействието им, в случай че се реализират по време на изпълнение на проекта.