Очакваната нова версия на ISO/IEC 20000-1 вече е факт! Подгответе се за миграция към новите изисквания!

През септември 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) официално публикува новата версия ISO/IEC 20000-1:2018 – Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1 – Изисквания относно системата за управление на услуги (Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements.)

Новата версия заменя досегашната вече невалидна версия ISO/IEC 20000-1:2011.

От септември 2018 г. тече двегодишен гратисен период (до септември 2020 г.), в рамките на който всички организации, притежаващи сертификат, удостоверяващ изпълнение на изискванията на вече невалидната версия ISO/IEC 20000-1:2011, трябва да преминат преходен (Transition) одит  за съответствие с изискванията на новата версия ISO/IEC 20000-1:2018.

Новата версия ISO/IEC 20000-1:2018 съдържа съществени промени в изискванията, които позволяват повече гъвкавост при разработване и поддържане на системите за управление на услугите (SMS), улесняват тяхното внедряване в бизнес процесите и дават възможност за по ефективно и ефикасно управление за постигане на организационните цели.

Основните промени в сравнение с предходното издание на стандарта са следните:

 • въведени са нови общи изисквания за контекста на организацията, планиране на постигането на цели и действия за справяне с рисковете и възможностите;
 • включени са нови функции, като добавяне на изисквания за познаване и планиране на услугите;
 • разделени са някои клаузи, които в предходната версия бяха комбинирани (например за управление на инциденти и заявки за услуги и други), както и са преименувани някои клаузи от предходната версия;
 • въведено е уточнение, че организацията не може да докаже съответствие с изискванията, посочени в стандарта, ако други страни се използват за предоставяне или обслужване на всички услуги, компоненти на услуги или процеси в обхвата на системата за управление;
 • въведени са промени в термините и определенията;
 • сведени са до минимум изискванията за документирана информация, като са оставени изисквания само към ключови документи (например за план за управление на услугата).

Екипът на „СУИС“ ЕООД разполага с необходимата компетентност за съдействие на организациите за миграция към изискванията на новата версия, включително:

 • да изградят фирмена стратегия и да ангажират всички заинтересовани страни;
 • да изготвят план за внедряване и миграция към ISO/IEC 20000-1:2018;
 • да внедряват мерки, така че да гарантират, че са отговорили на всички нови изисквания;
 • да прегледат и потвърдят ролите и отговорностите на ръководството и служителите;
 • да идентифицират рисковете и възможностите за организацията, както и да дефинират мерки за тяхното управление;
 • да актуализират съществуващата Система за управление на услугите, за да отговорят на новите изисквания, и да осигурят потвърждение за нейната ефективност;
 • да обучат персонала си и заинтересованите страни по новите изисквания и въведените мерки за управление на услугите в организацията;
 • да проведат пълен вътрешен одит и подготовка за явяване на контролен/ресертификационен одит на Организацията по новата версия ISO/IEC 20000-1:2018.

 

За повече информация се свържете с нас тук.