Подгответе се за миграция към стандарта ISO 45001:2018 “Управление на системи за здравето и безопасността при работа”!

През март 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) официално публикува новия стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане (Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use).

Стандартът ISO 45001 замени досега съществуващия стандарт BS OHSAS 18001:2007.

От март 2018 г. тече тригодишен гратисен период (до 12.03.2021 г.), в рамките на който всички организации, притежаващи сертификат, удостоверяващ изпълнение на изискванията на вече невалидния BS OHSAS 18001:2007, трябва да преминат преходен (Transition) одит  за съответствие с изискванията на новия стандарт ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 е основен механизъм за всяка организация, която иска да осигури здраве и безопасност на работното място. Стандартът поставя основните изисквания за управление на здравето и безопасността на работното място, и представлява средство за подпомагане подобряването на цялостното представяне, свързано със здравето и безопасността на работното място. Основен фокус на стандарта е прилагането на подход, основан на риска.

Новият стандарт ISO 45001 приема рамката на високо равнище, посочена в Анекс SL, и съдържа съществени промени в изискванията, които позволяват повече гъвкавост при разработване и поддържане на системите за управление на здравето и безопасността при работа, улесняват тяхното вграждане в бизнес процесите и дават възможност за по ефективно и ефикасно управление на здравословните и безопасни условия на труд за постигане на организационните цели.

За да се подготвят за прехода, всички организации, които притежават сертификат по BS OHSAS 18001 трябва да преминат през следните стъпки:

  • да изградят фирмена стратегия и да ангажират всички заинтересовани страни;
  • да изготвят план за внедряване и миграция към ISO 45001:2018;
  • да внедряват мерки, така че да гарантират, че са отговорили на всички нови изисквания;
  • да прегледат и потвърдят ролите и отговорностите на ръководството и служителите;
  • да идентифицират рисковете и възможностите за организацията, както и да дефинират мерки за тяхното управление;
  • да актуализират съществуващата Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да отговорят на новите изисквания, и да осигурят потвърждение за нейната ефективност с провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството;
  • да обучат персонала си и заинтересованите страни по новите изисквания и въведените мерки за управление на ЗБУТ в организацията.

Екипът на „СУИС“ ЕООД разполага с необходимата компетентност за съдействие на организациите за:

  • преработка на документацията на внедрена система за управление по изискванията на BS OHSAS 18001:2007 за съответствие с изискванията на ISO 45001:2018;
  • обучение на персонала във връзка с настъпилите промени в изискванията при внедряването на новия стандарт ISO 45001:2018;
  • провеждане на пълен вътрешен одит и подготовка за явяване на контролен/ресертификационен одит на Организацията по новия стандарт ISO 45001:2018.

 

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта контакти!