ISO/TS 9002:2016 Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015

ISO/TS 9002:2016 – Насоки за прилагане на ISO 9001: 2015, предоставя насоки и примери за прилагане и постигане съответствие с изискванията по клаузите от стандарт ISO 9001:2015. Новата техническа спецификация допълва ISO 9001:2015. ISO 9001 е проектиран да бъде приложима за всички видове организации, независимо от техния размер или контекст и по тази причина неговите изисквания са широки. ISO/TS 9002 дава насоки, обяснения и примери, за да помогне на организациите да добият детайлно разбиране по отношение прилагането на изискванията на ISO 9001:2015. ISO/TS 9002 не предоставя допълнителни изисквания.