Международната организация за стандартизация (ISO) публикува „ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do?“ – Наръчник с насоки за прилагане на изискванията на ISO 9001:2015 за малки и средни предприятия, използващи ISO 9001 за управление на качеството

Наръчникът с насоки на ISO (International Organization for Standardization) за малки и средни предприятия, които желаят да прилагат система за управление на качеството, е актуализиран, като предоставя практически съвети, насоки по отношение различните елементи на ISO 9001:2015 и конкретни примери, пригодени специално за малки фирми.

Наръчникът отчита факта, че малките организации имат различни нужди и предизвикателства в сравнение с големите организации, прилагат различен начини на работа и често при тях са ограничени ресурси, и включва препоръки и примери за прилагане на СУК, специфични за различните сектори.