Разработване и внедряване на системи за управление

„СУИС“ ЕООД  предлага консултантски услуги по разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международни стандарти като ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO13485, ISO 22000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 и други стандарти и спецификации, както и разработване и внедряване на Интегрирани системи за управление, съгласно изискванията на повече от един стандарт.

Етапи и дейности при разработването и внедряването на системи за управление.

Етап 1 Подготовка за разработване и внедряване на система за управление:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване със структурата на организацията, дейността, спецификата на процесите, поддържаната документация, определяне на слабите места и възможните рискове при реализация на проекта. Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа;
 • Провеждане на първоначално обучение на Ръководството/ключови служители за запознаване със структурата и изискванията на стандарта, който ще се внедрява;
 • Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.

Етап 2 Разработване и внедряване на система за управление:

 • Разработване на първи проект на документите на системата за управление с обхват и съдържание в зависимост от спецификата на конкретния стандарт;
 • Преглед на разработения пакет документи на системата от ръководството и отговорните служителите на организацията, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документите;
 • Провеждане на обучение на персонала на организацията от екипа на „СУИС“ ЕООД  и пристъпване към поетапно внедряване на системата;
 • Съдействие за подготовка на изискуемите от стандарта и одобрената система записи – планове, дневници, оценка на риска, цели и т.н.

Етап 3 Подготовка за сертификация:

 • Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
 • Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен одит;
 • След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.