Актуализация и надграждане на системи за управление

„СУИС“ ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с актуализация и надграждане на системи за управление за постигане на пълно съответствие с нови версии на стандартите и/или бизнес процесите, протичащи в Организацията.

Етапи и видове дейности при преработка на системи за управление.

Подготовка за преработване и внедряване на актуализираната система за управление:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с текущото състояние /настъпили промени, структура на организацията, спецификата на бизнес процесите, поддържаната документация/;
 • Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа
 • Провеждане на обучение на ключови служители във връзка с настъпили промени в изискванията на нова версия на даден стандарт за управление /ако е приложимо/;
 • Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.

Етап 2 Преработка и внедряване на система за управление:

 • Преработка на документацията на системата за управление, за постигане на съответствие спрямо новата версия и/или настъпилите промени в бизнес процесите;
 •  Преглед на актуализираните документи, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документацията;
 • Провеждане на обучение по актуализираната документация на персонала на организацията от екипа на „СУИС“ ЕООД и пристъпване към поетапно внедряване.

Етап 3 Подготовка за сертификация:

 • Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
 • Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 •  Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен/надзорен одит;
 • След сертификационен/надзорен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.