Включете своята система за управление в режим “Турбо“!

ISO стандартите като ISO 9001 – управление на качеството, ISO 20000-1 – управление на услугите, ISO 27001 – управление сигурността на информацията и ISO 22301 – непрекъснатост на бизнеса, осигуряват изисквания към системи за управление, основани на бизнес процеси. Изискванията са както към системата за управление като цяло, така и към конкретни бизнес процеси. В допълнение към стандартите с изисквания, международната организация по стандартизация (ISO) често предлага допълнителни стандарти с указания за внедряване и кодекси на добра практика.

Управленските стандарти са приложими универсално към всеки бизнес (ISO 9001), към специфични индустрии (ISO 20000-1) или специфични области на бизнеса (ISO 27001, ISO 22301).

Организациите внедряват и сертифицират системи за управление водени от различни мотиви: организиране на бизнеса върху общо приети от индустриите стандарти; участие в обществени поръчки; включване във верига на доставките, когато от участниците се изисква сертифицирана система и други.

Инструмент за доказване на съответствие към изискванията са одитите от първа, втора и трета страна. Подобрения на системата за управление се постигат чрез идентифициране и отстраняване на риск-базираните области и основните причини за несъответствията или търсене на други възможности за подобрение.

Нашият опит от одитиране на десетки организации в страната и в чужбина очертава и ред проблемни области.

 • – Ключовите процеси в реалния бизнес, в ISO системата за управление и в компютърните системи нерядко тотално се разминават.
 • – Подходът за непрекъснато подобрение, основан на цикъла на Деминг, е добър, но обикновено се ползва за еволюционно развитие на системата за управление. В условия на динамични промени на бизнес средата системите за управление често драматично изостават от реалностите.
 • – Формално внедряване на системата. Пропуска се възможността за реинженеринг на бизнес процесите и постигане на съществени промени в изпълнението.
 • – Процеси във важни области, като управлението на проекти например, формално отговарят на изискванията, но са далече от международно установените и доказали се добри практики, като PRINCE2 например.
 • – ISO стандартите предлагат комплекти от генерични бизнес процеси, но организациите ги внедряват по начин, който не позволява да се види мястото им в пълната картина на бизнеса.

Последствията за организациите са ниска ефективност, формално поддържана сертификация и в крайна сметка система за управление далече от реалностите.

Днес организациите са изправени пред 4 важни предизвикателства:

 • #1 Как да осигурят конкурентоспособността си?
 • #2 Кои са процесите, от които бизнесът наистина се нуждае?
 • #3 Стегнато внедряване и поддръжка на система за управление, която наистина да работи и да носи конкретни ползи.
 • #4 Автоматизиране на бизнес процесите, чрез подходящи ИТ решения (ERP, CRP, BPM …)

За да адресира тези проблемни области и предизвикателства, SUIS ltd. с партньор, предлагат нов пакет от услуги – „Превключи системата за управление на ТУРБО!“.

Какво представлява пакетът Превключи системата за управление на ТУРБО! Конкуренцията между фирмите е все повече конкуренция между бизнес модели. „Превключи системата за управление на ТУРБО!“ – нашият подход към създаването на нова ISO система за управление, за оптимизиране или реинженеринг на действаща система, е основан на:

 • – Оптимизацията или реинженеринга на бизнес модела на предприятието;
 • – Идентифициране на ключовите дейности в бизнес модела и осъществяващите ги бизнес процеси. Прилага се стегнат (lean) подход, като се тръгва от клиента и се върви назад, към ключовите дейности за неговото обслужване. Нищо излишно!
 • – Проектиране точно на тези процеси, от които бизнесът наистина се нуждае;
 • – Адаптиране на генеричните процеси от ISO стандарти и добри практики към реалните нужди на бизнеса;
 • – Графично моделиране на процесите така, че да са разбираеми, както за хората от бизнеса, така и за ИТ специалистите;
 • – Настройване на процесите така, че да са удобни за внедряване в ERP, CRM или друга информационна система.

Важно е да подчертаем, че много от изискваните от ISO системите дейности, документи и записи, се получават автоматично, като вторичен продукт!

Искате ли Вашата ISO система реално да работи? Превключете я на Турбо!.