ISO 9001 Система за управление на качеството

Актуалната версия на стандарта ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements (БДС EN ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството. Изисквания”) съдържа съществени промени в изискванията, които позволяват повече гъвкавост при разработване и поддържане на системите за управление на качеството (СУК), улесняват тяхното интегриране в бизнес процесите и дават възможност за по-ефективно и по-ефикасно управление на бизнес процесите и постигане на организационните цели.

Структурата на стандарта ISO 9001:2015 е съобразена с изискванията на ANNEX SL и съответно има общи клаузи и изисквания с другите ISO стандарти, актуализирани/разработвани след 2013 г., което позволява по-лесното интегриране на системи за управление на качеството с други системи за управление.

Стандартът ISO 9001:2015:

  •  изисква определяне на обстоятелствата – външни и вътрешни, в които работи организацията и които влияят на изпълнението на дейността и постигането на целите на организацията, както и определяне на заинтересованите страни;
  • изисква да се разгледат и отчитат изискванията на вътрешните и външните заинтересованите страни;
  •  поставя изискване за определяне на рисковете и възможностите, свързани с дейността на организацията и съответно предприемане на действия за контролиране и намаляване въздействието на тези рисковете;
  • обръща по-голямо внимание на ангажимента на висшето ръководство и ролята на формалните и неформални лидери, както и да се осигури, че работещите в организацията участват активно по отношение осигуряване и управление на бизнес процесите;
  • изисква да се прилага процесен подход (PDCA);
  • набляга на управлението на външни и вътрешни доставчици и контрол на изпълняваните от тях дейности;
  • изисква да се наблюдават и измерват процесите и система за управление на качеството като цяло.

Стандартът е приложим за всички видове организации, независимо от големината и дейността на организацията.

Внедрената и поддържана система за управление на качеството гарантира успешното изпълнение на всички процеси и дейности, протичащи в организацията, като се спазват всички приложими за дейността на организацията изисквания (включително и нормативни) и като са взети предвид всички изисквания на заинтересовани страни, рисковете и възможностите, които биха могли да повлияят на резултатността и ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиентите от предоставяните продукти и услуги.

За допълнителна информация свържете се с нас !