ISO 55001 – Системи за управление на активите

Стандартът ISO 55001:2014 Asset management – Management systems – Requirements (БДС ISO 55001:2015 Управление на активите. Системи за управление. Изисквания) предоставя изискванията за системи за управление на активите.

Внедряването на система за управление на активите дава възможност на организацията да:

  • определи подход за управление на активите през целия им жизнен цикъл;
  • определи рисковете и възможностите, свързани с активите, и тяхното овладяване, включително предотвратяването на инциденти, засягащи активите;
  • определи отговорните лица за активите и процес на адекватна комуникация и обмен на информация по отношение на активите;
  • определи, планира и прилага необходимите действия и механизми за управление на активите;
  • защити активите си, които са от ключово значение за дейността и предоставяните продукти и услуги;
  • гарантира, че е способна да осигури необходимото ниво на защита на активите, включително и тези, собственост на заинтересованите страни;
  • определи и управлява ефективно и ефикасно разходите, свързани с управлението на активи;
  • гарантира съответствие с приложимите изисквания за управление на активите.

Стандартът ISO 55001:2014 е приложим за всяка организация, независимо от големината и естеството на дейност. Организацията може да определя за кои от активите й е приложима системата за управление. Стандартът не определя финансови, счетоводни или технически изисквания за управлението на активите.

Стандартът ISO 55001 е подходящ за организации:

  • желаещи да внедрят и прилагат система за управление на собствените активи;
  • занимаващи се с доставянето на дейности и услуги за управление на активи.

За допълнителна информация свържете се с нас !