ISO 50001 Системи за управление на енергията

Стандартът EN ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use (БДС EN ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане) определя изискванията за ползване и потребление на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и придобиване на оборудване, системи, процеси и персонал, които да допринесат за енергийната ефективност.
Стандартът ISO 50001:2011 се прилага за всички енергийни характеристики, които могат да бъдат наблюдавани от Организацията и на които тя може да влияе. Стандартът не определя специфични критерии за изпълнение по отношение на енергетиката и е създаден така, че може да се прилага самостоятелно или да бъде интегриран с други системи за управление.
Чрез прилагането на изискванията на този международен стандарт се цели по-ефективно използване на наличните източници на енергия и намаляване на енергийните разходи, постигането на намаляване на емисиите на парникови газове и въздействието върху околната среда.

Стандартът ISO 50001 е подходящ за почти всички сектори:

  • Преработваща промишленост;
  • Добивна промишленост;
  • Различни видове производства;
  • Машиностроене;
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия;
  • Строителство;
  • Транспорт;
  • Телекомуникации и информационни технологии;
  • Предоставянето на различни видове услуги;
  • Други.

Стандартът ISO 50001:2011 е приложим за всяка организация независимо от големината й, която желае да гарантира и демонстрира, че оперира в съответствие със заявената енергийна политика от нея, като съответствието се потвърждава чрез самооценка или сертифициране на системата за управление на енергията от външна сертифицираща организация.

 

За допълнителна информация свържете се с нас !