ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

През март 2018 г. Международната организация за стандартизация (ISO) официално публикува новият стандарт ISO 45001:2018 – Occupational health and safety — Requirements with guidance for use (БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане).

Стандартът ISO 45001:2018 заменя досега действащия BS OHSAS 18001:2007, който обаче остава валиден до март 2021 г. До тогава всички организации с действащ сертификат по BS OHSAS 18001:2007 трябва да са актуализирали системите за управление на здравето и безопасността при работа и да са преминали transition одит спрямо изискванията на новият стандарт ISO 45001:2018.

Наличието на внедрена и поддържана Системи за управление на здравето и безопасността при работа позволява на организацията да идентифицира опасностите и да предотврати възникването на инциденти, чрез оценяването и управлението на рисковете за безопасността и здравето на служителите.

За да отговори на изискванията на ISO 45001:2018, организацията трябва да включи в Системата за управление следните процеси/елементи:

  • политика и цели по ЗБУТ;
  • процес за идентифициране на опасности и оценка и управление на рисковете, свързани със ЗБУТ;
  • процес за определяне и последващо проследяване на актуалността на приложимите нормативни и други изисквания, както и оценка за съответствие с тези изисквания;
  • адекватна вътрешна и външна комуникация;
  • внедряване на механизми за предотвратяване на опасни инциденти и за реакция в случаи на авария или инцидент;
  • внедряване на механизми за контрол, наблюдение, измерване и оценяване на процесите и дейностите по ЗБУТ.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и засегнатите външни заинтересовани страни.

За допълнителна информация свържете се с нас !