ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

Международният стандарт ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use (БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане) определя изискванията към Системи за управление безопасността на движението по пътищата.

Стандартът е съществена стъпка към световните усилия за подобряване безопасността на движението по пътищата (БДП) и цели да подпомогне организациите според техния обхват и роля в движението по пътищата да определят рисковете и да намалят или предотвратят реализирането на нараняване или смърт при пътнотранспортни произшествия чрез въвеждане на механизми за управление на идентифицираните рискове.

Стандартът ISO 39001  е приложим за обществени и частни организации, които:

  • използват пътната мрежа;
  • планират, изграждат или поддържат пътната инфраструктура;
  • оказват въздействие върху ползване на пътната мрежа.

Насочен е към:

  • Организации, предлагащи транспортни и спедиторски услуги;
  • Строителни организации, със собствен автопарк;
  • Организации, осъществяващи пътно строителство – поддържането на транспортната инфраструктура: пътища, включително и мостове и тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци, маркировка, светофари и др.
  • Търговски организации, предлагащи доставка на стоки и услуги до клиент.

Системата за управление на БДП може да се интегрира с други системи за управление, внедрени в организацията.

Този стандарт не определя технически изисквания и изисквания за качество на транспортни продукти и услуги. Успешното сертифициране от акредитиран сертифициращ орган и последващото поддържане и подобряване на Система за управление съгласно ISO 39001:2012 е гарант, че организацията прилага адекватни мерки за управление на рисковете, свързани с осигуряване на пътната безопасност в дългосрочен план.

За допълнителна информация свържете се с нас !