ISO 31000 Системи за управление на риска

Стандартът ISO 31000:2018 Risk management – Principles and guidelines (БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Принципи и указания) предоставя принципи и общи указания за управление на риска, свързан с дейности, процеси, проекти, продукти, услуги и активи.

Прилагането на БДС ISO 31000:2018 увеличава възможността и способността на организацията да постигне поставените цели, чрез идентифициране и управление на заплахите (рисковете) и възможностите, свързани с осъществяваните от нея дейности.

Стандартът не подлежи на сертификация, прилага се от организациите като добри практики и насоки. Чрез прилагането на БДС ISO 31000:2018 организацията осигурява, че:

  • е внедрила процес за идентифициране на вътрешните и външни обстоятелства, заплахите (рисковете) и възможностите;
  • прилага утвърден метод за анализ на рисковете и процес за внедряване на мерки за управлението им.

Прилагането на БДС ISO 31000:2018 дава възможност на организацията да:

  • предотврати до максимална степен загубите въз основа на системно извършван анализ на рисковете, прилагайки утвърдения метод;
  • създаде доверие в заинтересованите страни, че извършваните от нея дейности се управляват адекватно;
  • подобри способността на организацията за максимално бързо възстановяване на дейността при възникнали проблеми и инциденти;

Стандартът осигурява указания и подкрепа при внедряване и прилагане на други стандарти в организациите, които включват в изискванията си управлението на рисковете: например ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 20000-1 и други.

Стандартът може да се ползва като насока и добра практика от всяка организация независимо от големината и сферата на дейност.

За допълнителна информация свържете се с нас !