ISO 27001 Системи за управление сигурността на информацията

Стандартът  ISO 27001  ( ISO/IEC 27001:2013 ) Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements (БДС ISO/IEC 27001:2014 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания) определя изискванията към системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ).

Чрез внедряване на СУСИ организацията цели да постигне ефикасно управление на конфиденциалността, целостта и наличността на информацията, която получава, генерира, обработва и достъпва, включително и информацията, предоставена от външни страни (клиенти, доставчици, партньори и други) и осигуряване на съответствие с нормативните и договорни изисквания.

Изискванията на ISO 27001 включват:

 • определяне на политика и цели за управление сигурността на информацията;
 • определяне на обстоятелствата – външни и вътрешни, които влияят на постигането на целите на организацията по отношение осигуряването на сигурността на информацията;
 • определяне на вътрешни и външни заинтересовани страни и техните изисквания;
 • идентифициране, анализ и оценка на рисковете и възможностите, свързани със сигурността на информацията и внедряване на механизми за контрол на рисковете (контроли), целящи задържане или намаляване на рисковете до приемливото за организацията ниво;
 • определяне и спазване на приложимите нормативни и договорни изисквания за осигуряване ефикасно управление на сигурността на информацията;
 • осигуряване непрекъсваемост на процесите и готовност за действие при аварийни ситуации;
 • осигуряване на адекватни механизми за своевременен обмен на информация;
 • внедряване на механизми за контрол, наблюдение, измерване и оценяване на процесите и действията, свързани със сигурността на информацията.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани рисковете, свързани със сигурността на информацията.

 • повишена и доказана конкурентоспособност;
 • създадено доверие между организацията и заинтересованите страни;
 • намаляване в максимална степен на възможността за възникване на инциденти и ситуации, свързани със сигурността на информацията, като пробиви, изтичане на информация, прекъсване на критични услуги и други, което би довело до финансови загуби и негативно въздействие върху репутацията.

 

За допълнителна информация свържете се с нас !