ISO 26000 Указания за социална отговорност и SA 8000 Системи за управление на социалната отговорност

Стандартът ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility (БДС ISO 26000:2012 Указания за социална отговорност) предоставя указания за основните принципи на социалната отговорност и тяхната идентификация и основните въпроси, свързани със социалната отговорност, включително и социално отговорното поведение в организацията. Той не е предназначен за разработване и сертифициране на системи за управление на социалната отговорност.

Стандартът ISO 26000:2010 дава насоки за всички видове организации, независимо от техния размер или местоположение, за:

 • понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност;
 • тенденции и характеристики на социална отговорност;
 • принципи и практики, свързани със социалната отговорност;
 • основните въпроси и проблемите на социалната отговорност;
 • интегриране, прилагане и насърчаване на социално отговорно поведение в рамките на организацията, включително и чрез прилагани политики и практики;
 • идентифициране и ангажимент по отношение на заинтересованите страни;
 • ангажимент по отношение на обмена на информация, свързана със социалната отговорност и за осъществяването на комуникация.

Стандартът е предназначен да подпомогне организациите в допринасянето за устойчивото развитие и да насърчи спазването на нормативните изисквания и общото разбиране в областта на социалната отговорност.

При прилагането на ISO 26000:2010, е препоръчително организацията да взема предвид обществото, околната среда, правни, културни, политически и организационни и икономическите условия.

Стандартът SA 8000 е независим стандарт, определящ изискванията по отношение на системи за управление на социалната отговорност и е предназначен за извършване на сертификация на такива системи.

Стандартът е създаден от Social Accountability International (SAI) и се базира на Декларацията на ООН за правата на човека (UN Declaration of Human Rights), конвенции на МОТ (Международната организация на труда), Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и приложими нормативни изисквания.

Стандартът разглежда въпроси и поставя изисквания, свързани с:

 • Детски труд (забрана за наемане);
 • Забрана за извършване на принудителен труд;
 • Осигуряването на здравето и безопасността при работа;
 • Свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне (сформирането и членство в профсъюзи);
 • Дискриминация по отношение пол, етнос, религиозна принадлежност и др.;
 • Спазване на приложимите изисквания за работно време;
 • Възнаграждение;
 • Дисциплинарни практика.

Изискванията на този стандарт са приложими за всяка организация независимо от големината, дейността или местоположението й.

За допълнителна информация свържете се с нас !