ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Стандартът ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements (БДС EN ISO 22301:2015 Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания) предоставя изискванията за система за управление на непрекъснатостта на дейността.

Внедряването  ISO 22301 на системата за управление непрекъснатостта на дейността дава възможност организацията да:

  • планира, внедри и прилага механизми за намаляване вероятността от поява на инциденти;
  • определи необходимите действия и отговорности за реакция и възстановяване на работния процес при възникване на критични инциденти и кризисни ситуации;
  • постигне ангажираност, разбиране и подготовка на персонала, за да осигури адекватна реакция от негова страна в случай на инциденти и кризи;
  • осигури съответствие с приложимите изисквания и изискванията на заинтересованите страни;
  • определи рисковете и слабите места в дейността на организацията, които биха могли да доведат до инциденти и да определи мерки за въздействие върху тях;
  • прилага механизми за наблюдения, измерване, анализ и оценяване, подходящи за осигуряване непрекъснатостта на дейността;
  • намали загубите и вредите, в случай на критични инциденти;

Стандартът е подходящ за всяка всички организации, независимо от техния размер и естеството на тяхната дейност. Степента на прилагане на изискванията на стандарта зависи от контекста на организацията и сложността на процесите и дейността й.

 

За допълнителна информация свържете се с нас !