ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

Стандарт ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (БДС EN ISO 22000:2006 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига) определя изискванията към Системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Чрез прилагането Системи за управление на безопасността на хранителните продукти, организацията гарантира, че:

  • планира, внедрява, прилага, поддържа и актуализира система, осигуряваща доставяне на продукти, които съответстват на предвидена за тях употреба и са безопасни за консуматора;
  • определя и спазва приложимите нормативни изисквания;
  • определя и оценява изискванията на клиентите, имащи отношение към безопасността на хранителните продукти, и гарантира прилагане на мерки за постигането им, за да повишава удовлетвореността на клиентите;
  • ефективно комуникира въпросите, касаещи безопасността на хранителните продукти, със своите доставчици, клиенти и съответните заинтересовани страни в хранителната верига;
  • прилага и осигурява съответствието със заявената политика за безопасност на хранителните продукти;
  • демонстрира съответствието пред заинтересованите страни;
  • предприема действия за сертификация или регистрация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация или провежда самооценка на съответствието спрямо изискванията този международен стандарт.

ISO 22000 е приложим за всички организации, независимо от техния размер, които участват в хранителната верига.

За допълнителна информация свържете се с нас !