ISO 20000-1 Системи за управление на услугите

През септември 2018 г. Международната организация за стандартизация (ISO) официално публикува новата версия ISO/IEC 20000-1:2018-Information technology — Service management – Part 1: Service management system requirements (БДС ISO/IEC 20000-1:2018-Информационни технологии. Управление на услуги. Част1:Изисквания относно системата за управление на услуги).

Стандартът ISO/IEC 20000-1:2018 заменя досега действащия ISO/IEC 20000-1:2011, който е валиден до септември 2020 г. До тогава всички организации с действащ сертификат по ISO/IEC 20000-1:2011 трябва да са актуализирали системите за управление на услугите и да са преминали transition одит спрямо изискванията на новата версия от 2018 г.

Стандартът ISO 20000-1 е с фокус към организации, предоставящи IT услуги, но е приложим и за организации, предлагащи друг тип услуги. Основната цел на внедряване на ISO 20000-1 е повишаване качеството на услугите и способностите на организацията да създава, прилага, поддържа и подобрява системата си управление на услугите.  

Внедряването на система за управление на услугите (SMS) дава възможност:

Детайлно да се определят изискванията към услугите;

Да се подобрят процесите, протичащи в организацията, свързани с доставката на услуги, включително управление на:

  • разработката и развитието на нови услуги;
  • процесите за предоставяне на услуги – управление нивото на услугите и отчитане на услугите;
  • бюджетирането на услугите;
  • управлението на конфигурациите;
  • управлението на измененията и версиите;
  • управлението на инциденти и service request;
  • капацитета за предоставяне на услуги;
  • отношенията с клиенти, доставчици и поддоставчици.

Да се определят и управляват отговорностите и правомощията;

Да се осигури непрекъснатост и наличност на услугите;

Да се подобри конкурентоспособността на Вашата организация.

Внедряването и прилагането на системата за управление на услугите е подходящо за организации, които желаят да демонстрират и гарантират способността си да предлагат услуги, отговарящи на приложимите изисквания (нормативни, клиентски, стандарти и добри практики).

За допълнителна информация свържете се с нас !