ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление

Стандартът EN ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems (Указания за извършване на одит на системи за управление) дава указания и препоръки относно осъществяването на одити на системи за управление, което включва:

  • принципите на одитиране;
  • управлението на програма за одит;
  • методи и техники за извършване на одити на системи за управление;
  • оценяване на компетентността на лица, извършващи одит и управляващи програмата за одит.

ISO 19011:2018 е приложим към всички организации, които провеждат вътрешни одити или одити от втора страна на системи за управление.

Стандартът е приложим и за други видове одит, като в този случай трябва да се вземе предвид и необходимата специфична компетентност на одиторите.

За допълнителна информация свържете се с нас !