ISO 18788 Системи за управление на частни дейности за сигурност

Стандартът ISO 18788:2015 Management system for private security operations – Requirements with guidance for use (БДС ISO 18788:2016 Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане) предоставя изискванията за системи за управление на частни дейности за сигурност.

ISO 18788:2015 определя изискванията и дава насоки за разработване, внедряване и прилагане на система за управление в организациите, извършващи или възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана.

Стандартът поставя ясен акцент върху стриктното спазване на основните изисквания за защита правата на човека, на международното право и приложимите национални правни рамки, както и на редица документи на ООН, Женевската конвенция, Документа от Монтрьо и Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги за сигурност (Iinternational Code of Conduct -ICoC).

Стандартът:

  • отразява адекватно, на базата на натрупан огромен практически опит, специфичните изисквания към и очаквания от частната дейност за сигурност и охрана;
  • акцентира върху стриктното спазване на приложимите международни и национални нормативни изисквания и защитата правата на човека;
  • подчертава изискването за отговорно и съразмерно прилагане на сила при явна необходимост.

Внедряването на системи за управление на частни дейности за сигурност гарантира, че организацията:

  • е способна да предостави професионални услуги за сигурност, съобразени с изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
  • планира и осигурява необходимите условия и ресурси за обучение на персонала, с цел осигуряване на необходимото ниво на компетентност и осъзнатост;
  • определя и осъществява своевременен и адекватен обмен на информация и комуникация със заинтересовани страни;
  • отчита и прилага приложимите нормативни изисквания за дейността, включително и изискванията за защита правата на човека;
  • идентифицира рисковете, свързани с дейността и предприема необходимите мерки за овладяването им;
  • наблюдава, оценява и непрекъснато подобрява съответствието на дейността и с приложимите изисквания.

Структурата на стандарта следва насоките на Международната организация по стандартизация (ISO), залегнали в Анекс SL и това позволява лесното му интегрирани с други внедрени системи за управление в организацията.

Стандартът ISO 18788:2015 е приложим за организации, извършващи дейности по сигурност, най-вече в среда, където прилагането на закона може да бъде затруднено, поради човешка намеса или други причини.

За допълнителна информация свържете се с нас !