ISO 17100 Системи за управление на преводачески услуги

Стандартът ISO 17100:2015 Translation services – Requirements for translation services (БДС EN ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги) определя изискванията за системи за управление на качеството на преводачески услуги.

ISO 17100:2015 определя изискванията за основните процеси, ресурси и други аспекти, необходими за осигуряване на качеството при предоставянето на преводачески услуги.

Най-общо казано, той определя процеса на превод, където качеството не се гарантира от превода, който е само един етап в процеса, а от факта, че преводът се преглежда от лице, различно от преводача, като се гарантират и професионалните умения и компетентността на всеки един от участниците в процеса на превода (преводачи, рецензенти, редактори и коректори).

Стандартът определя изискванията към доставчиците на преводачески услуги, свързани с:

  • управление на проекти и работните потоци;
  • процеса на превод и редакция;
  • договаряне с клиента;
  • процес на комуникация с клиента;
  • обработка на материали и информация;
  • изисквания за професионална компетентност, квалификация и професионално развитие на преводачи, редактори и мениджъри на проекти;
  • осигуряване наличието на необходимите ресурсите и тяхното управление;
  • други дейности, необходими за предоставяне на качествена преводаческа услуга.

Стандартът ISO 17100 подчертава значението на взаимодействието с клиента както при първоначално договаряне за преводачески услуги, където са събрани всички характеристики на проекта, така и управлението на възможни модификации, искове, обратна връзка, оценка на удовлетвореността на клиентите и приключване на административните дейности по проекта.

Използването на сурова продукция от машинен превод и последващите редакционни процеси не са включени в обхвата на ISO 17100:2015.

Изискванията на стандарта ISO 17100:2015 не се прилагат за симултанен превод.

Стандартът ISO 17100:2015 е приложим за всяка организация, предоставяща писмени преводачески услуги, независимо от големината и.

За допълнителна информация свържете се с нас !