ISO 17025 Системи за управление на лабораториите за изпитване и калибриране

Стандарт ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (БДС EN ISO/IEC 17025:2017 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране) определя изискванията към Системи за управление на лабораториите за изпитване и калибриране за:

  • компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания;
  • вземането на проби/извадки.

Стандартът се прилага при осъществяване на изпитвания и калибрирания чрез използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от съответната лаборатория.

Стандартът ISO 17025 е предназначен да се използва от:

  • лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности;
  • клиентите на лаборатории;
  • упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории.

Стандартът не е предназначен да се използва за:

  • сертификация на лаборатории;
  • преглед на съответствието им с приложимите изискванията на нормативните актове и изискванията за безопасност при работата на лабораториите.

Стандартът е приложим за всички организации, извършващи изпитване или калибриране, независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност за изпитване и/или калибриране.

За допълнителна информация свържете се с нас !