ISO 17020 Системи за управление на органи за контрол

Стандарт ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол) определя изискванията към Системи за управление на органи за контрол.

Определя изискванията за:

  • компетентност на органите, осъществяващи контрол;
  • безпристрастност и последователност на дейностите по осъществяване на инспекции и контрол.

Стандартът ISO 17020  е приложим за различни видове органи, извършващи инспекции и контрол, и важи за всеки етап от инспекцията/проверката.

Органите за контрол осъществяват проверката на съответствието на проверяваните обекти с нормативни и регулаторни изисквания, правила, стандарти, спецификации, схеми за инспекция и договори.

Изискванията на този стандарт обхващат дейността на контролните органи, която може да включва преглед на материали, продукти, съоръжения, инсталации, процеси, работни процедури и услуги, както и определянето на тяхното съответствие с изискванията и последващото докладване на резултатите от тези дейности.

Ползи от прилагането на система за управление на органи за контрол:

  • гарантиране на компетентността на проверяващите лица;
  • гарантиране на безпристрастност и последователност на дейностите по осъществяване на инспекции и контрол;
  • създаване на доверие в клиентите;
  • гарантиране качеството на осъществяваните проверки и инспекции.

За допълнителна информация свържете се с нас !