ISO 14001 Система за управление на околната среда

Актуалната версия на стандарта ISO 14001:2015 – Environmental management systems — Requirements with guidance for use (БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане) съдържа съществени промени в изискванията, които позволяват повече гъвкавост при разработване и поддържане на системи за управление по отношение на околната среда, улесняват тяхното интегриране в бизнес процесите и дават възможност за по-ефективно и по-ефикасно управление на аспектите на околната среда и постигане на организационните цели.

Структурата на стандарта ISO 14001:2015 е съобразена с изискванията на ANNEX SL и съответно има общи клаузи и изисквания с другите ISO стандарти,  актуализирани/разработвани след 2013 г., което позволява по-лесното интегриране на системи за управление по отношение на околната среда с други системи за управление, внедрени в организацията.

Стандартът ISO 14001:2015 изисква:

  • определяне на обстоятелствата – външни и вътрешни, които влияят на постигането на целите на организацията по отношение управление на аспектите на околната среда;
  • идентифициране на рисковете и възможностите и въвеждане и прилагане на мерки за тяхното управление;
  • идентифициране и оценяване на аспектите на околната среда, върху които влияе дейността на организацията и набелязване на мерки за тяхното управление;
  • ангажимент на висшето ръководство по отношение управлението на аспектите на околната среда;
  • управление и контрол върху изнесени процеси – външни доставчици;
  • адекватен обмен на информация със заинтересованите страни;
  • внедряване на механизми за контрол, наблюдение, измерване и оценяване на процесите на системи за управление по отношение на околната среда.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и предмет на дейност, която желае да подобри резултатността си спрямо въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация свържете се с нас !