HACCP Системи за управление безопасността на храните

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point (анализ на опасностите и контрол на критичните точки) определя изисквания за Системи за управление безопасността на храните.

Системата съгласно изискванията на HACCP има превантивен характер и е насочена към определяне на критичните точки в етапите от производствения цикъл на храните, в които могат да се появява биологични, химически и физически опасности за човека и към предотвратяване възникването на опасностите.

Система за управление съответстваща на изискванията на HACCP включва:

  • Идентифициране на възможните опасности и рискове;
  • Определянето на критичните контролни точки и на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват;
  • Изготвяне на план за предотвратяване и контрол на опасностите;
  • Внедряване на процедури и програми за изпълнение на процесите, с цел предотвратяване замърсяване и заразяване на храните;
  • Прилагане на механизми за наблюдение и контрол, определяне и прилагане на коригиращи действия;
  • Осъществяване на анализ на опасностите;
  • Въвеждане на процедури за верификация;

HACCP е приложим за всички звена на хранителната верига – производство на селскостопански продукти, производство на храни, подготовка и обработка на хранителни продукти, дистрибуция на хранителни продукти, транспортиране и съхранение на хранителни продукти, ресторантьорство и заведения за обществено хранене, опаковане на хранителни продукти и други.

За допълнителна информация свържете се с нас !