DPO (Data Protection Officer) Услуга

Член 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 задължава някои организации да назначат Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД или DPO). Длъжността е широко обхватна, а за заемането и се изискват високи компетенции и знания. Поради тази причина намирането на такъв служител може да се окаже предизвикателство или нерентабилна инвестиция. Осъзнавайки това предизвикателство, според Регламент (ЕС) 2016/679 е позволено тази роля да се възлага на външни изпълнители.

Предимства на аутсорсинг услугата ДЛЗД (DPO):

 • По-ниски разходи в сравнение на наемането на щатен ДЛЗД на пълен работен ден;
 • Избягване на пълна зависимост от един конкретен служител на организацията- възложител, назначен на позицията ДЛЗД;
 • Увереност в пълните компетенции и знания, изисквани за функцията ДЛЗД;
 • Гъвкавост и ефективност на екипа, предоставящ услугата.
 • Формиране на компетентност в персонала на организацията-възложител за адекватна реакция при евентуални проверки от страна на националния надзорен орган – КЗЛД.

Аутсорсинг услуга Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

„СУИС“ ЕООД предлага услугата DPO, за да подпомогне своите клиенти да поддържат съответствие с приложимите за тях изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679.

В екипите ни са включени правни и ИТ експерти с доказана компетентност в областта на защита на личните данни, както и консултанти и одитори по международни ISO стандарти, които да осигурят систематичния и процесен подход при управлението на DPO услугата.

Услугата DPO осигурява:

 • Преглед и практическа помощ за актуализация на политиките и правилата за поверителност;
 • Формиране на аргументирани предложения за реакция при инциденти с лични данни и управление на комуникацията със засегнатите субекти на данни и надзорния орган;
 • Формиране на аргументирани предложения за отговори на получени запитвания, искания и оплаквания, свързани с управление на лични данни;
 • Осигуряване на релевантна информация за срещи с персонала или трети страни по въпроси, свързани с управлението на лични данни  (разработване на материали, подкрепа, обучение и насоки);
 • Оказване на практическа помощ за правилното водене на изискуемите записи , свързани с обработката на лични данни;
 • Оказване на практическа помощ за извършване на начална и периодични оценки на въздействието върху защитата на данните (DPIA), включително при настъпващи в организацията промени в процесите и използваните технологии;
 • Оказване на практическа помощ за планиране и провеждане на преглед на механизмите за съгласие и прилагане на най-добрите практики в тази област;
 • Мониторинг на механизмите за поверителност;
 • Оказване на практическа помощ при управлението на инциденти с лични данни;
 • Оказване на практическа помощ при поддържането на кореспонденция с националния надзорен органи и други организации,  проверяващи дейности, свързани с управлението на лични данни;
 • Оказване на практическо съдействие при одити от втора страна на внедрените в организацията-възложител механизми и средства за защита на личните данни.

Правните експерти в екипа на „СУИС“ ЕООД следят стриктно нововъведенията и промените в европейските и национални нормативни и регулаторни наредби в областта на обработка и защита на личните данни. Това позволява на клиентите да получат своевременен достъп до актуалната нормативна база и актуализация на процесите, политиките и процедурите за поверителност и защита на личните данни, като по този начин поддържат непрекъснато съответствие. Чрез възлагане на DPO като услуга на „СУИС“ ЕООД, Вашата организация ще бъде в състояние да гарантира спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, както и да се възползва от опита на експертите в екипите ни.