Поддържане на системи за управление

„СУИС“ ЕООД предлага консултантски услуги във връзка с поддържане на системи за управление. Тази услуга може да включва една или комбинация от следните дейности:

  • Внасяне на частични изменения във връзка с настъпили промени във вътрешни и външни обстоятелства, промени в бизнес процесите и структурата на организацията;
  • Съдействие за изготвяне на записи;
  • Съдействие за планиране, провеждане и докладване на вътрешни одити и прегледи от ръководството;
  • Съдействие за отстраняване на несъответствия;
  • Съдействие при надзорни и ресертификационни одити;
  • Провеждане на обучения – периодични, по изискванията на стандарт и други.
  • Други консултации и дейности, договорени с клиента.