Анализ за съответствие

„СУИС“ ЕООД  предлага услуги, свързани с анализ за съответствие с изискванията на приложими за дадена организация стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики. Тази услуга представлява предварителна оценка (GAP анализ) на Вашата система/внедрени практики във Вашата организация, за да се определи до каква степен съответстват на изискванията (на стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики) и съответно да се набележат необходимите действия, които следва да се приложат, за да се постигне необходимото ниво на съответствие. Ползите от извършване на Анализа за съответствието са:

  •  Откриване на пропуските и слабите места;
  •  Идентифициране на рисковете и възможностите;
  • Определяне на необходимите ресурси и действия за прилагане и набелязване на адекватни срокове за успешното им изпълнение.

Етапи на Анализа за съответствие:

  • Провеждане на среща с отговорните лица във Вашата организация за уточняване на изискванията и времевата рамка за изпълнение;
  • Детайлно проучване на приложимите изисквания (стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики) и целите, които следва да се постигнат;
  • Извършване на проверка (GAP анализ) за съответствието на процесите във Вашата организация спрямо зададените изисквания от одиторски екип, притежаващ необходимата компетентност;

Представяне на подробен доклад с информация за съответствието и пропуските към момента на извършване на анализа и необходимите действия за прилагане, включително необходимите ресурси за постигане на съответствието спрямо изискванията.