клиенти

Реализирани проекти

Към началото на 2019 г. СУИС ЕООД има общо над 380 успешно реализирани консултантски проекта. Сред тях е най голям броя на проектите за:

  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Интегрираните системи за управление, съответстващи на изискванията на различни международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001/ISO 45001; ISO 20000-1; ISO 27001; ISO 22301; ISO 17025 и други) - над 200 проекта;
  • миграция на системи за управление към нови версии на различни международни стандарти - над 40 проекта;
  • консултантски услуги за GAP анализ, оценка на въздействието (DPIA ) и синхронизиране на процесите и механизмите за управление с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, известен още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - над 30 проекта самостоятелно или в съвместни екипи с други организации;
  • планиране и провеждане на вътрешни одити и подготовка за одити от трети страни - постоянен процес, броят на проектите се променя ежемесечно;
  • абонаментна поддръжка на Системи за управление - постоянен процес;
  • обучения на отговорници за поддръжка на системи за управление, вкл. и съответстващи на изискванията на GDPR - постоянен процес.

Големият брой на реализираните проекти даде възможност на екипите ни да натрупат ценен практически опит за осъществяването на различните консултантски дейности.

Принципна и обобщена информация за планирането и реализацията на конкретните видове дейности и етапите на изпълнение може да се получи на среща с представител на нашата организация при проявен интерес за стартиране на определен проект.

Всички проекти на СУИС ЕООД се изпълняват при стриктно спазване на изискванията за гарантиране на конфиденциалността на информацията на нашите клиенти.