Харта на клиента

Стратегическа цел на СУИС ЕООД:

Да се предоставят качествени консултантски услуги, като се спазват всички приложими изисквания и се гарантира информационна сигурност при изпълнение на проектите и последващите взаимоотношения с клиентите и партньорите.

Нашият стремеж е да съдействаме ефективно за развитието и растежа на българските бизнес организации, чрез осигуряване на експертна подкрепа и консултации за подобряване на конкурентоспособността, усъвършенстване на управлението и привеждане в съответствие с приложимите законови изисквания, добри практики и стандарти за управление.

За постигане на целите „СУИС“ ЕООД се ангажира:

 • Да предоставя качествени консултантски услуги;
 • Да поставя интересите и изискванията на клиентите на първо място;
 • Да осигурява лесен и бърз достъп на клиентите до необходимата информация, адекватна комуникация и своевременно информиране;
 • Да прилага механизми за водене на открита комуникация с клиенти;
 • Да предоставя адекватна и своевременна консултация на клиенти по поставени от тях въпроси;
 • Да гарантира сигурност по отношение предоставяната информация от/на клиенти;
 • Да осигурява равнопоставеност на клиентите, независимо от вида или големината на организациите;
 • Да отчита постъпили от клиенти коментари, забележки и отзиви и предприема необходимите действия;
 • Да работи съвместно с клиентите и да съдейства за всички възникнали въпроси за успешното приключване на проектите;
 • Да провежда адекватно обучение и запознаване на клиентите с приложимите изисквания;
 • Да работи с високо квалифицирани консултанти и експерти;
 • Да прилага нормативните и други приложими изисквания, както и изискванията на клиентите и заинтересованите страни при изпълнение на проектите;
 • Да извършва редовни прегледи на протичащите в „СУИС“ ЕООД процеси и да внася подобрение за усъвършенстване на дейността.

За успешното приключване на проектите „СУИС“ ЕООД очаква от клиентите:

 • Да предоставят своевременно необходимата информация за успешното реализиране на проекта;
 • Да оказват необходимото съдействие на консултантите и експертите на СУИС ЕООД;
 • Да прилагат в максимална степен препоръките на консултантите и експертите на СУИС ЕООД;
 • Да спазват въведените практики за сигурност на информацията.

Основни принципи при предоставянето на консултантски услуги:

 • Вежливо отношение към клиента и съобразяване с неговите изисквания;
 • Осъществяване на своевременна и адекватна комуникация;
 • Пълна ангажираност от страна на консултантите и експертите;
 • Поддържане на високо квалифициран екип от консултанти и експерти, включително и непрекъснато усъвършенстване на знанията на екипа;
 • Поддържане на среда, необходима за осигуряване сигурността на информацията;
 • Прилагане и спазване на всички приложими изисквания;
 • Отчитане и вземане предвид на постъпилата информация от заинтересованите страни;
 • Прилагане на дейности по наблюдение на процесите и анализ на резултатите;
 • Постоянно усъвършенстване и въвеждане на необходимите подобрения за постигане на по-висока удовлетвореност на клиента.

Възникнали проблеми

За всички възникнали проблеми, моля да се свържете с нас незабавно на посочените в сайта на СУИС ЕООД телефонни номера и адреси, за да можем адекватно и своевременно да предприемем необходимите действия за отстраняване на проблемите.

Връзка с нас и получаване на допълнителна информация

В Интернет страницата на СУИС ЕООД, Раздел „Контакти“ можете да намерите контактна информация, както и „Форма за запитване“, чрез която можете да опишете необходимата за Вас консултантска услуга.