Подготовка за сертификация и одити от втора страна

„СУИС“ ЕООД  предлага консултантски услуги, свързани с:

 • Подготовка за сертификация;
 • Подготовка на клиенти за одити от втора страна;
 • Планиране и провеждане на одити от втора страна по възлагане на клиенти.

Етапи при подготовка за сертификация:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността, спецификата на организацията, бизнес процесите и с внедрената система за управление;
 • Извършване на преглед на внедрената документация на системата за управление и оценка за съответствие с изискванията на приложимия стандарт;
 • Обучение на персонала;
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на „СУИС“ ЕООД  изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификация;
 • След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.

Провеждане на вътрешни одити

„СУИС“ ЕООД  предлага консултантски услуги за провеждане на вътрешни одити спрямо изискванията на даден стандарт, Регламент 2016/679 (GDPR) или друг регламент.

Етапи при провеждане на вътрешни одити:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността на организацията, внедрени документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде одитирана организацията;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/ от вътрешния одит;
 • Съдействия за отстраняване на несъответствия, констатирани при одита от втора или трета страна /ако има такива/.

Етапи при подготовка на клиенти за одити от втора страна:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с целите на одита от втора страна (от доставчик, клиент, инвеститор, корпоративен одит), дейността на организацията, бизнес процесите, внедрените документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде проведен одита от втора страна на организацията;
 • Обсъждане на потенциалните рискове и последици от одита от втора страна за организацията и набелязване на мерки за управлението им;
 • Извършване на преглед на внедрените документи/системи/практики за съответствие с изискванията, които трябва да покрие организацията.
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на „СУИС“ ЕООД  изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Подготовка /обучение/ на екипа от страна на клиента за прилагане на адекватен подход в процеса на одита;
 • Съдействия за отстраняване на препоръки, констатирани при одита от втора страна, /ако има такива/.

Етапи при подготовка за одити от втора страна по възлагане на клиенти

 • Провеждане на среща с представители на организацията -възложител за запознаване с целите на одита от втора страна- на  доставчик, клиент, потенциален партньор и др, Запознаване с критериите и изискванията, спрямо които ще бъде проведен одита от втора страна;
 • Обсъждане на потенциалните рискове и последици от провеждането на одита от втора страна за организацията-възложител и набелязване на мерки за управлението им;
 • Изготвяне на план за одит. Съгласуване на плана с организацията-възложител-
 • Комуникиране на плана към организацията – обект на одита, представяне на одиторския екип и съгласуване на логистиката на одита;
 • Извършване на одита по установените и съгласувани с възложителя и обекта на одита критерии. Изготвяне на подробен доклад с констатации;
 • Предаване на доклада на организацията-възложители и комуникиране на наблюденията с обекта на одита;
 • Съгласувано с организацията-възложител, преглед и оценка на предложените от обекта на одита коригиращи действия.

Екипът на „СУИС“ ЕООД  планира и провежда одита от втора страна при стриктно съблюдаване на договорените с двете страни – възложител и обект на одита – изисквания за конфиденциалност.