Практически курс – GDPR compliance

Практически курс – General Data Protection Regulation compliance СУИС ЕООД, в сътрудничество с Училище за бизнес компетенции, организира двудневен интензивен курс “General Data Protection Regulation compliance –Новата регулация на Европейския съюз за защита на личните данни. Постигане на съответствие.” Регламент […]

Имате ли готовност да посрещнете новите изисквания за защита на личните данни (GDPR)? Не отлагайте!

През месец май 2016 г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 Общ регламент за защита на личните данни – General Data Protection Regulation (GDPR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на […]

ISO 14001 – По-достъпен и разбираем за малките организации!

Стремежът за опазване на околната среда трябва да бъде една от основните цели на всяка организация, без значение от мащаба й! Поддържането на сертифицирана система за управление на основата на изискванията на стандарта ISO 14001 е гарант, че организацията изпълнява […]

Включете своята система за управление в режим “Турбо“!

Boost your management system!   Включете своята система за управление в режим “Турбо“!   ISO стандартите като ISO 9001 – управление на качеството, ISO 20000-1 – управление на услугите, ISO 27001 – управление сигурността на информацията и ISO 22301 – […]

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува „ISO 9001:2015 for Small Enterprises – What to do?“ – Наръчник с насоки за прилагане на изискванията на ISO 9001:2015 за малки и средни предприятия, използващи ISO 9001 за управление на качеството

Наръчникът с насоки на ISO (International Organization for Standardization) за малки и средни предприятия, които желаят да прилагат система за управление на качеството, е актуализиран, като предоставя практически съвети, насоки по отношение различните елементи на ISO 9001:2015 и конкретни примери, […]

ISO/TS 9002:2016 Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015

ISO/TS 9002:2016 – Насоки за прилагане на ISO 9001: 2015, предоставя насоки и примери за прилагане и постигане съответствие с изискванията по клаузите от стандарт ISO 9001:2015. Новата техническа спецификация допълва ISO 9001:2015. ISO 9001 е проектиран да бъде приложима […]

Разработка на стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements

Международната организация за стандартизация (ISO) разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа – стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements. Стандартът ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements […]

BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Удължен е срокът за техническа и финансова оценка на всички подадени в срок проектни предложения, които не са отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост. Срокът за работа на оценителната комисия е удължен до края на 2016 г., поради големия […]

Започнала е ревизия на ISO 22000 за управление на безопасността на храните

Стандарт ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация принадлежаща към хранителната верига) е в процес на пълна промяна, за да […]