BS OHSAS 18001 Система за управление на ЗБУТ

BS OHSAS 18001:2007 е британски стандарт, който съдържа изисквания към Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд (ЗБУТ).

Наличието на внедрена и поддържана Система за управление на ЗБУТ позволява на организацията да идентифицира опасностите и да предотврати възникването на инциденти, чрез оценяването и управлението на рисковете за безопасността и здравето на служителите.

За да отговори на изискванията на BS OHSAS 18001:2007, организацията трябва да включи в Системата за управление следните процеси/елементи:

  • политика и цели по ЗБУТ;
  • процес за идентифициране на опасности и оценка и управление на рисковете, свързани със ЗБУТ;
  • процес за определяне и последващо проследяване на актуалността на приложимите нормативни и други изисквания, както и оценка за съответствие с тези изисквания;
  • адекватна вътрешна и външна комуникация;
  • внедряване на механизми за предотвратяване на опасни инциденти и за реакция в случаи на авария или инцидент;
  • внедряване на механизми за контрол, наблюдение, измерване и оценяване на процесите и дейностите по ЗБУТ.

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и засегнатите външни заинтересовани страни.

За допълнителна информация свържете се с нас !