Започнала е ревизия на ISO 22000 за управление на безопасността на храните

Стандарт ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация принадлежаща към хранителната верига) е в процес на пълна промяна, за да е в крак със съвременните изисквания за безопасност на храните.

Стандартът ще е в съответствие с изискванията на ANNEX SL и съответно ще има общи клаузи и изисквания с другите ISO стандарти, което ще позволява по-лесното му интегриране към други внедрени системи за управление в организациите.

Новата версия на ISO 22000 ще предостави на потребителите ново разбиране на различните подходи, основани на риска. Понятието “риск” ще се използва по различни начини и ще прави разлика между оценката на риска на оперативно ниво, чрез анализ на критичните точки на опасностите и контрол (HACCP), и бизнес риска.

Новата версия на ISO 22000 ще предоставя и допълнително изясняване на модела Plan-Do-Check-Act (PDCA). Стандартът ще включва два отделни PDCA цикли, които работят една в друга. Първият ще се прилага за системата за управление, докато вторият ще се отнася до операциите, описани в клауза 8.

Очаква се новата версия на стандарт ISO 22000 да бъде публикувана от Международната организация за стандартизация (ISO) есента на 2018 г.