BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Удължен е срокът за техническа и финансова оценка на всички подадени в срок проектни предложения, които не са отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост.
Срокът за работа на оценителната комисия е удължен до края на 2016 г., поради големия брой подадени проектни предложения.