ISO 9001 Система за управление на качеството

ISO 14001 Система за управление на околната среда

BS OHSAS 18001 Система за управление на ЗБУТ

ISO 27001 Системи за управление сигурността на информацията

ISO 20000-1 Системи за управление на услугите

ISO 31000 Системи за управление на риска

ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

ISO 18788 Системи за управление на частни дейности за сигурност

ISO 55001 – Системи за управление на активите

ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

ISO 13485 Системи за управление на качеството за производители на медицински изделия и свързаните с тях услуги

ISO 17020 Системи за управление на органи за контрол

ISO 17025 Системи за управление на лабораториите за изпитване и калибриране

ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление

ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

FSSC 22000 Системи за управление безопасността на храните за производители на хранителни продукти

HACCP Системи за управление безопасността на храните

ISO 50001 Системи за управление на енергията

ISO 26000 Указания за социална отговорност и SA 8000 Системи за управление на социалната отговорност

EN 15038 и ISO 17100 Системи за управление на преводачески услуги