Провеждане на отиди от втора страна

СУИС ЕООД предлага услуги за провеждане на одити от втора страна спрямо изискванията на даден стандарт/спецификация/добра практика или други изисквания, които трябва да покрие дадена организация.

Етапи при подготовка за одити от втора страна:

  • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията, възлагащи на СУИС ЕООД провеждането на одит от втора страна, за уточняване на изискванията, спрямо които трябва да се извърши одитът;
  • Уточняване на целите, обхвата, критериите и екипите и осъществяване на комуникация с одитираната организация за съгласуване на план за одита;
  • Провеждане на одит от втора страна;
  • Изготвяне на Доклад към възложителя от проведения одит с установени наблюдения и препоръки.

За допълнителна информация свържете се с нас !