Преработване на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с преработка на съществуващи /внедрени/ системи спрямо изискванията на стандарти, с цел постигане на съответствие спрямо нови версии на стандартите и/или бизнес процесите, протичащи в Организацията.Етапи и видове дейности при преработка на системи за управление.Етап 1: Подготовка за преработване и внедряване на актуализираната система за управление:

 

  • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с текущото състояние /настъпили промени, структура на организацията, спецификата на бизнес процесите, поддържаната документация/;
  • Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа
  • Провеждане на обучение на ключови служители във връзка с настъпили промени в изискванията на нова версия на даден стандарт за управление /ако е приложимо/;
  • Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.

Етап 2 Преработка и внедряване на система за управление

 

  • Преработка на документацията на системата за управление, за постигане на съответствие спрямо новата версия и/или настъпилите промени в бизнес процесите;·      Преглед на актуализираните документи, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документацията;
  • Провеждане на обучение по актуализираната документация на персонала на организацията от екипа на СУИС ЕООД и пристъпване към поетапно внедряване;

Етап 3 Подготовка за сертификация:

 

  • Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
  • Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
  •  Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен/надзорен одит;
  • След сертификационен/надзорен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.