GDPR Консултации

Консултантски услуги, свързани с постигане и поддържане на съответствие с GDPR – Общ Европейски регламент за защита на личните данни

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с анализ за съответствие с изискванията на GDPR, оценка на рисковете и внедряване на мерки и процеси за постигане и поддържане на съответствие с изискванията, включително:

  • Обучение за изискванията и стъпките за постигане на съответствие с GDPR – теоретична и практическа част, вкл. и интегриране със съществуващи системи;
  • GAP Анализ – оценка на технологичното и организационно съответствие спрямо изискванията на GDPR. Изготвяне на план и препоръки за постигане на съответствие с GDPR, съобразени със спецификата на бизнеса и процесите;
  • ИТ одит за техническо съответствие и решения за минимизиране на рисковете и защита на данните. Цялостна проверка на системите за управление и контрол в рамките на съществуващата IT инфраструктура;
  • Извършване на оценка на рисковете за защита на данните /DPIA/, включително разработване на план за минимизирането на рисковете;
  • Консултации, разработване и внедряване на процеси, процедури и политики за постигане и поддържане на съответствие с GDPR и непрекъснатост на процесите за защита на данните;
  • Интегриране на изискванията със съществуващи системи за управление – QMS, ISMS, ITSMS и други.