Предлагани услуги

Анализ за съответствие

СУИС ЕООД предлага услуги, свързани с анализ за съответствие с изискванията на приложими за дадена организация стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики. Тази услуга представлява предварителна оценка /GAP анализ/ на Вашата система/внедрени практики във Вашата организация, за да се определи до каква степен съответстват на изискванията (на стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики) и съответно да се набележат необходимите действия, които следва да се приложат, за да се постигне необходимото ниво на съответствие. Ползите от извършване на Анализа за съответствието са:

 •  Откриване на пропуските и слабите места;
 •  Идентифициране на рисковете и възможностите;
 • Определяне на необходимите ресурси и действия за прилагане и набелязване на адекватни срокове за успешното им изпълнение.
 • Етапи на Анализа за съответствие:
 • Провеждане на среща с отговорните лица във Вашата организация за уточняване на изискванията и времевата рамка за изпълнение;
 • Детайлно проучване на приложимите изисквания (стандарти, директиви, нормативни актове и добри практики) и целите, които следва да се постигнат;
 • Извършване на проверка /GAP анализ/ за съответствието на процесите във Вашата организация спрямо зададените изисквания от одиторски екип, притежаващ необходимата компетентност;
 • Представяне на подробен доклад с информация за съответствието и пропуските към момента на извършване на анализа и необходимите действия за прилагане, включително необходимите ресурси за постигане на съответствието спрямо изискванията.
Разработване и внедряване на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги по разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международни стандарти като ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 39001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO13485, ISO 22000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 и други стандарти и спецификации, както и разработване и внедряване на Интегрирани системи за управление, съгласно изискванията на повече от един стандарт.

Етапи и дейности при разработването и внедряването на системи за управление.Етап 1 Подготовка за разработване и внедряване на система за управление:

 •   Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване със структурата на организацията, дейността, спецификата на процесите, поддържаната документация, определяне на слабите места и възможните рискове при реализация на проекта. Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа;
 • Провеждане на първоначално обучение на Ръководството/ключови служители за запознаване със структурата и изискванията на стандарта , който ще се внедрява;
 • Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.
 • Етап 2 Разработване и внедряване на система за управление
 • Разработване на първи проект на документите на системата за управление с обхват и съдържание в зависимост от спецификата на конкретния стандарт;
 • Преглед на разработения пакет документи на системата от ръководството и отговорните служителите на организацията, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документите;
 • Провеждане на обучение на персонала на организацията от екипа на СУИС ЕООД и пристъпване към поетапно внедряване на системата;
 • Съдействие за подготовка на изискуемите от стандарта и одобрената система записи – планове, дневници, оценка на риска, цели и т.н.

Етап 3 Подготовка за сертификация:

 • Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
 • Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен одит;
 • След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.
Преработване на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с преработка на съществуващи /внедрени/ системи спрямо изискванията на стандарти, с цел постигане на съответствие спрямо нови версии на стандартите и/или бизнес процесите, протичащи в Организацията.Етапи и видове дейности при преработка на системи за управление.Етап 1: Подготовка за преработване и внедряване на актуализираната система за управление:

 

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с текущото състояние /настъпили промени, структура на организацията, спецификата на бизнес процесите, поддържаната документация/;
 • Определяне на лицата от двете страни, които ще работят в екипа
 • Провеждане на обучение на ключови служители във връзка с настъпили промени в изискванията на нова версия на даден стандарт за управление /ако е приложимо/;
 • Изготвяне и съгласуване на График за изпълнение на проекта.

Етап 2 Преработка и внедряване на система за управление

 

 • Преработка на документацията на системата за управление, за постигане на съответствие спрямо новата версия и/или настъпилите промени в бизнес процесите;·      Преглед на актуализираните документи, внасяне на корекции при необходимост и утвърждаване на документацията;
 • Провеждане на обучение по актуализираната документация на персонала на организацията от екипа на СУИС ЕООД и пристъпване към поетапно внедряване;

Етап 3 Подготовка за сертификация:

 

 • Провеждане на пълен вътрешен одит за оценка на съответствието и набелязване на подобрения;
 • Съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 •  Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификационен/надзорен одит;
 • След сертификационен/надзорен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.
Подготовка за сертификация и одити от втора страна

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с:

 • Подготовка за сертификация;
 • Подготовка за одити от втора страна.

Етапи при подготовка за сертификация:

 

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността, спецификата на организацията, бизнес процесите и с внедрената система за управление;
 • Извършване на преглед на внедрената документация на системата за управление и оценка за съответствие с изискванията на приложимия стандарт;
 • Обучение на персонала;
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на СУИС ЕООД изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификация;
 • След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.

Етапи при подготовка за одити от втора страна:

 

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с целите на одита от втора страна (от доставчик, клиент, инвеститор, корпоративен одит), дейността на организацията, бизнес процесите, внедрените документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде проведен одита от втора страна на организацията;
 • Обсъждане на потенциалните рискове и последици от одита от втора страна за организацията и набелязване на мерки за управлението им;
 • Извършване на преглед на внедрените документи/системи/практики за съответствие с изискванията, които трябва да покрие организацията.
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на СУИС ЕООД изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Подготовка /обучение/ на екипа от страна на клиента за прилагане на адекватен подход в процеса на одита;
 • Съдействия за отстраняване на препоръки, констатирани при одита от втора страна, /ако има такива/.
Обучения

СУИС ЕООД предлага услуги, свързани с провеждане на обучения по изискванията на международни стандарти и други регламентиращи документи, в зависимост от изискванията на клиента. Голяма част от консултантите на СУИС ЕООД притежават квалификацията ”Водещ одитор”, като част от тях са нещатни лектори към различни организации.Обученията могат да бъдат:

 

 • По изискванията на даден стандарт или друг регламентиращ документ;
 • По внедряване на документация на системи за управление – обучение на персонала за работа с документите и по прилагане на изискванията на системата за управление;
 • Други специфични обучения, по изисквания на клиента.
 • Обученията могат да се провеждат в зависимост с договореностите с клиентите:
 • На всички служители в организацията или на ръководството и част от служителите (отговорници по процеси и дейности);
 • В офиса на организацията или в осигурени от СУИС ЕООД зали /при по-големи групи/.
Провеждане на вътрешни одити

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги за провеждане на вътрешни одити спрямо изискванията на даден стандарт или друг регламент.

Етапи при провеждане на вътрешни одити:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността на организацията, внедрени документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде одитирана организацията;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/ от вътрешния одит;
 • Съдействия за отстраняване на несъответствия, констатирани при одита от втора или трета страна /ако има такива/.

В зависимост от договорености с клиента може да се включи допълнително и обучение на персонала.

Провеждане на отиди от втора страна

СУИС ЕООД предлага услуги за провеждане на одити от втора страна спрямо изискванията на даден стандарт/спецификация/добра практика или други изисквания, които трябва да покрие дадена организация.

Етапи при подготовка за одити от втора страна:

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията, възлагащи на СУИС ЕООД провеждането на одит от втора страна, за уточняване на изискванията, спрямо които трябва да се извърши одитът;
 • Уточняване на целите, обхвата, критериите и екипите и осъществяване на комуникация с одитираната организация за съгласуване на план за одита;
 • Провеждане на одит от втора страна;
 • Изготвяне на Доклад към възложителя от проведения одит с установени наблюдения и препоръки.
Поддържане на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги във връзка с поддържане на системи за управление. Тази услуга може да включва една или комбинация от следните дейности:

 • Внасяне на частични изменения във връзка с настъпили промени във вътрешни и външни обстоятелства, промени в бизнес процесите и структурата на организацията;
 • Съдействие за изготвяне на записи;
 • Съдействие за планиране, провеждане и докладване на вътрешни одити и прегледи от ръководството;
 • Съдействие за отстраняване на несъответствия;
 • Съдействие при надзорни и ресертификационни одити;
 • Провеждане на обучения – периодични, по изискванията на стандарт и други.
 • Други консултации и дейности, договорени с клиента.
Изпълнение на дейности по оперативни програми

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги във връзка с изпълнението на дейности по оперативна програма в частта, касаеща разработване и внедряване на различни системи за управление и обучения, свързани с международните стандарти.През изминалите години екипът на СУИС ЕООД е изпълнил успешно голям брой проекти по оперативни програми.

Етапи:

 • Провеждане на среща с клиента за запознаване с изискванията на съответната оперативна програма, запознаване с проекта на клиента и отговорните служители за изпълнението;
 • Изготвяне на план/график за изпълнение;
 • Сформиране на екип за изпълнение;
 • Изпълнение на дейностите по проекта, като се води регулярна комуникация и своевременно отчитане на приключилите дейности;
 • Провеждане на обучения, в зависимост от изискванията;
 • Други дейности, договорени с клиента.