Подготовка за сертификация и одити от втора страна

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с:

 • Подготовка за сертификация;
 • Подготовка за одити от втора страна.

Етапи при подготовка за сертификация:

 

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността, спецификата на организацията, бизнес процесите и с внедрената система за управление;
 • Извършване на преглед на внедрената документация на системата за управление и оценка за съответствие с изискванията на приложимия стандарт;
 • Обучение на персонала;
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на СУИС ЕООД изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Съдействие за провеждане на Преглед от ръководството и подготовка за сертификация;
 • След сертификационен одит – съдействия за набелязване и прилагане на последващи действия в зависимост от заключението на сертифициращата организация.

Етапи при подготовка за одити от втора страна:

 

 • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с целите на одита от втора страна (от доставчик, клиент, инвеститор, корпоративен одит), дейността на организацията, бизнес процесите, внедрените документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде проведен одита от втора страна на организацията;
 • Обсъждане на потенциалните рискове и последици от одита от втора страна за организацията и набелязване на мерки за управлението им;
 • Извършване на преглед на внедрените документи/системи/практики за съответствие с изискванията, които трябва да покрие организацията.
 • При набелязани пропуски и слаби места, екипът на СУИС ЕООД изготвя план за действие за отстраняването им;
 • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/;
 • Подготовка /обучение/ на екипа от страна на клиента за прилагане на адекватен подход в процеса на одита;
 • Съдействия за отстраняване на препоръки, констатирани при одита от втора страна, /ако има такива/.